fbpx

Principy Celostní komunikace

Holistický přístup v terapii poruch řeči a komunikace

Mgr. Martina Kolmanová, autorka projektu 

- Celostní komunikace /CK/ je holistický přístup v léčbě poruch řeči a komunikace. Tento přístup zahrnuje péči nejen o osobnost dítěte jako celek, ale je si vědom vlivu vazby rodič-dítě. Dítě je součástí prostředí, ve kterém vyrůstá a je jím utvářeno a ovlivňováno. A proto výraz celostní zahrnuje také péči a podporu rodiče dítěte v osobní i terapeutické rovině, podporu vztahu rodič  - dítě ve prospěch vývoje dítěte a dosažení jeho maximálního potenciálu. 

- CK vnímá poruchu řeči a komunikace jako dar, cestu sebepoznání a osobního růstu dítěte a rodiče. 

- CK používá respektující přístup, respektující komunikaci zaměřenou na rozvíjení sebehodnoty a sebedůvěry dítěte, na sebepoznání a schopnost sebe-regulačního chování. 

- CK respektuje jedinečnost každého dítěte a naše péče respektuje potřeby dítěte, jeho jedinečnou osobnost, jeho svobodnou vůli a volbu. Je šitá na míru dítěti, rodiči a rodině. Je individuální, láskyplná a otevírající. Terapie CK je jemná a citlivá s vědomím, že dítě již přichází s citlivým nerovým systémem a často již prožítým traumatem a potřebuje být jemně opečováno, podobně jako jeho rodič. 

- CK si je vědoma nutnosti celoživotního vzdělávání, osobního rozvoje terapeutů CK. Vychází z moderních poznatků neurověd. K běžným metodám používaným při léčbě poruch řeči a komunikace přidává alternativní techniky, aromaterapii, relaxační a meditační techniky, prvky yogy, body terapeutické techniky, techniky kognitivně-behaviorální terapie, metodu Handle, Eye movement desensitisation and reprossesing therapy, šamanské techniky a další techniky, které jsou ve prospěch klientů. 

- CK podporuje dítě v samostatném rozhodování, ve vyjadřování svých potřeb, v otevřené komunikaci a sdílení svých vnitřních přesvědčení a podporuje dítě rozhodování o sobě samém, vede ho k volbě ve prospěch sebe sama a také k respektování důsledků svého rozhodnutí.  

- CK se v péči o dítě věnuje stimulaci kognitivních funkcí, motorických dovedností, smyslového vnímání, sociálních a komunikačních dovedností a emoční inteligenci.

- CK podporuje dítě v pozitivním vztahu k sobě samému a svému tělu a zvědomění si jeho síly a podpory, jeho sebeuzdravovacích schopností. Vede dítě k interoceptivnímu vnímání, rozpoznání svých pocitů a vjemů jako přirozené součásti jeho osobnosti, k vyjádření emocí a uvolnění těla, zaměřuje se na naplnění pocitu přijetí, pocitu bezpečí a lásky, pocitu celistvosti, který vede k podpoře celkového zdraví dítěte.

- CK se zaměřuje na rozvinutí plného potenciálu dítěte.

- CK podporuje dítě v osobním růstu, nepoukazuje na chyby a selhání, ale zaměřuje cíleně pozornost dítěte na osobité dary a vede dítě k rozpoznání a využítí těchto darů jako důležitých zdrojů pro jeho budoucí život. 

- CK vnímá dítě jako celek, příjímá jedinečnost každého dítěte, nevyděluje poruchu řeči a komunikace jako významnou část celku, ale vnímá ji jako součást pestrobarevné jedinečnosti zdobící osobnost každého dítěte.

- CK se zajímá o pocity a emoce rodiče. Podporuje ho na cestě s dítětem, vede ho k sebeuvědomění si svých kvalit, důvěry v sebe a plnému přijetí dítěte. Nabízí rodiči terapeutickou podporu, koučinková sezení a psychologickou péči. 

- CK vnímá rodiče jako partnera, respektuje jeho postoj k dítěti i sobě samému, dává rodiči možnost volby a rozhodování se o průběhu terapeutického procesu.  

- CK přijímá a respektuje osobní životní cestu rodiče i jeho životní volby. Posiluje rodiče v pozitivním přístupu k sobě samému i potížím dítěte. Zaměřuje se na zvýšení informovanosti rodiče, posílení sebejistoty rodiče, i lásky k sobě, vnímání vlastní hodnoty a důvěry v sebe.   

- CK si je vědoma, že osobní příběh dítěte je součástí celorodiného příběhu, je jím utvářen a ovlivňován. Dítě je součástí společnosti ve které vyrůstá, kultury, která ho ovlivňuje. CK respektuje osobní volbu komunikačního jazyka dítěte, rodiny. 

- CK si je vědoma síly vztahu rodič - dítě a jeho vlivu na komunikační dovednosti dítěte. Vede rodiče k uvědomění si této vazby a podporuje je v osobním růstu a sebepoznání. Pomocí vzdělacích webinářů, rozšiřování veřejného mínění na sociálních sítích, online kurzů, e-booků, článků , videí a podcastů, autorských obrázkových pomůcek a terapeutických pomůcek, se zaměřuje na prevenci poruch řeči a komunikace, na rozšiřování povědomí veřejnosti o poruchách řeči a komunikace a zlepšování celkového přístupu k dětem se specifickými potížemi. CK se věnuje také publikační činnosti. V dalším vzdělávání podporuje také odborníky v pomáhajících profesích.

- Autorkou principů Celostní komunikace - holistického přístupu v léčbě poruch řeči a komunikace je Mgr. Martina Kolmanová, klinická logopedka s celostním přístupem, life kouč. 

 

vytvořeno 1. 12. 2019